Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 17 Lipiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Aneta, Bogdan, Aleksy

Dla Pacjenta

Informacja o przetwarzanych danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że od dnia 25 maja 2018 r. będą przysługiwać Pani / Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych:

1. Administratorem Pani / Pana danych jest Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, z siedzibą w Chęcinach, adres: 26-060 Chęciny, os. Północ 10, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 31 51 045.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Można się z nim skontaktować:

 • pisemnie, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub
 • telefonicznie: +48 606 166 902

3. Pani / Pana dane są przetwarzane w celu:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • przechowywania dokumentacji medycznej przez określony czas.

Podstawą prawną przetwarzania danych medycznych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Pani / Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom.

Odbiorcami danych będą podmioty, którym dane zostały ujawnione, takie jak:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • podmiot przetwarzający dane na zlecenie,
 • podmioty współpracujące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
 • organy lub instytucje, na wniosek których wykonywane jest badanie, itd.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie w ww. ustawą dokumentację medyczną przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
z wyjątkiem:

 • przez 30 lat przechowujemy dokumentację medyczną:
  • w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc
   od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  • zawierającą dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta przechowujemy przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
   • skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez okres:
    • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego na podstawie skierowania lub zlecenia lekarza,
    • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba ze pacjent odebrał skierowanie;
    • przez 22 lata przechowujemy dokumentację medyczną dotyczącą dzieci do ukończenia 2. roku życia.

6. W związku z przetwarzaniem przez Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach  Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych w przypadku przetwarzania danych błędnych lub niekompletnych,
 • prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione  podstawy przetwarzania, 
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest:

 • dobrowolne, ale konieczne do uzyskania świadczeń zdrowotnych,
 • wymogiem ustawowym; wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Każdy ubezpieczony a także uprawniony do świadczeń zdrowotnych  ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), położnej POZ i pielęgniarki POZ spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru takiego dokonuje się poprzez złożenie "deklaracji wyboru" (druki deklaracji udostępniają placówki POZ, lekarze, pielęgniarki i położne – zwani świadczeniodawcami).
UWAGA! W przypadku, gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, wpisuje się nr PESEL rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL i dostarczeniu tego numeru do przychodni, jest on dopisywany na deklaracji.

WAŻNE:

 • zmiana lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi na konto Narodowego Funduszu Zdrowia opłatę w wysokości 80 zł (opłata nie dotyczy wyborów w sytuacji spowodowanej zmianą miejsca zamieszkania pacjenta, sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy),
 • zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza/ pielęgniarki/ położnej POZ druku deklaracji i pacjent nie ma obowiązku powiadamiania poprzedniego świadczeniodawcy o tej zmianie,
 • placówka POZ (lekarz, pielęgniarka, położna) nie może uzależniać przyjęcia deklaracji wyboru od uprzedniego dokonania obowiązującej opłaty na konto Funduszu i okazania się dowodem tej wpłaty,
 • nie ma obowiązku składania deklaracji wyboru np. pielęgniarki POZ czy położnej POZ w tej samej poradni POZ, w której ubezpieczony złożył deklarację wyboru lekarza POZ, a świadczeniodawca nie może uzależniać przyjęcia deklaracji wyboru od dokonania równoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 18.00,
z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w miejscu wykonywania praktyki oraz poprzez świadczenie wizyt domowych.

WAŻNE:

 • pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich,
 • w przypadkach uzasadnionych medycznie porada udzielana jest w dniu zgłoszenia,
 • w schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia w przebiegu tych schorzeń, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem,
 • w uzasadnionych przypadkach świadczenia lekarza/pielęgniarki/położnej POZ udzielane są w domu chorego (tak zwana wizyta domowa),
 • w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej bez składania deklaracji wyboru u świadczeniodawcy jako tzw. pacjent spoza listy (poza Oddziałem wojewódzkim Funduszu do którego pacjent jest zgłoszony do ubezpieczenia i poza miejscem zamieszkania ale za wyjątkiem gminy właściwej dla miejsca zamieszkania i gmin sąsiadujących),
 • lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania i dołączenia do skierowania wyników tych badań,
 • lekarz POZ może wystawić receptę zadeklarowanemu do niego pacjentowi na leki zalecane przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii (uzyskanie takiej informacji od lekarza specjalisty nie jest odrębnym świadczeniem opieki zdrowotnej i nie jest konieczne zapisywanie się w kolejce osób oczekujących na uzyskanie tej informacji o pacjencie) .

LEKARZE UPRAWNIENI DO WYDAWANIA KART DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO:


lek. med. Małgorzata Wojtczak
lek. med. Maria Rogóż
lek. med. Jacek Bijak
lek. med. Wiesław Brąglewicz
lek. med. Beata Mogielska
lek. med. Anna Lachowska
lek. med. Krystyna Czekajska-Bem
lek. med. Roman Bastow
lek. med. Przemysław Wzorek

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
 • wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu zycia i - o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka - także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
 • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;
 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:

 • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
 • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
 

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w  formie pisemnej oraz ustnej.
Skargi i wnioski mogą być składane do:

Dyrektora SZPOZ W CHĘCINACH lek. med. Małgorzata Wojtczak

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, bezpłatna ogólnopolska infolinia: 800 190 590

Rzecznik Praw Pacjenta przy Świętokrzyskim NFZ ul. Jana Pawła II 9, pokój 023, 25-025 Kielce 41 364 61 06

 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

WYKAZ PODWYKONAWCÓW DO KTÓRYCH KIEROWANI SĄ PACJENCI NASZEJ PLACÓWKI

Laboratorium Świętokrzyskie Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 25E, 25-316 Kielce – pracownia analityczna
godziny pracy: Pn-Nd czynne całodobowo

NZOZ Prosta Lith, ul. Jagiellońska 13, 25-001 Kielce – pracownia RTG

„ARTIMED” NZOZ Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 4B, 25-017 Kielce – pracownia USG i RTG
godziny pracy: Pn-Pt 7:00-18:00, So 12:00-16:00

 
Punkt Lekarski Łukowa
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj46
mod_vvisit_counterWczoraj154
mod_vvisit_counterTen tydzień412
mod_vvisit_counterZeszły tydzień1104
mod_vvisit_counterW tym miesiącu2748
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc6041
mod_vvisit_counterWszystkie dni605116
Ogłoszenia
Reklama