KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kontrahentów będących osobą fizyczną

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że::

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, z siedzibą w Chęcinach, os. Północ 10, 26-060 Chęciny

2. Inspektor Ochrony Danych: Andrzej Kolek

Można się z nim skontaktować:

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust.  1 lit. b) rozporządzenia.

4. Odbiorcami  Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.

6. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

9. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.